top of page

2ª part: Puc treballar i continuar cobrant una prestació?


Aquesta segona part continua desgranant el mateix tema: la compatibilitat del treball amb el cobrament d'ajudes, i en aquest cas concret, el de prestacions com l’IMV i la RESOGA.


PRESTACIONS I SUBSIDIS QUE DEPENEN DE LA SEGURETAT SOCIAL


IMV (Ingrés Mínim Vital)


Trobar un treball no és obstacle per a continuar cobrant la prestació. De fet, l’ IMV contempla incentius a l'ocupació. Per exemple, quan el titular de l'ajuda no tingui treball i en trobi un, part del seu salari estarà exempt temporalment en el càlcul de la prestació. En el cas que ja es tingui una ocupació, en el moment en què el seu salari s'incrementi, la quantia del subsidi es reduirà proporcionalment.


Segons el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions José Luis Escrivá, “si reps l’ IMV i trobes una ocupació, existeixen incentius de manera que el salari que cobres no es restarà íntegrament per a calcular la teva prestació, així que la teva renda total millorarà“.

Per tant, un ciutadà que compatibilitza un treball a temps parcial amb el cobrament de l’ IMV pot ingressar mensualment la suma de totes dues quantitats. La regularització dels seus ingressos es faria posteriorment a través de la declaració de la renda.

Com a exemple podem suposar que una persona que rebi 470 euros de l’ IMV i n’ingressi altres 300 euros de salari podrà disposar mensualment de 770 euros, encara que després se li retindrà una part en finalitzar l'exercici.


D'aquesta manera, es garantirà que els teus ingressos totals finals (salari o ingressos com a autònom/a + IMV) siguin majors. Això es fa per a no desincentivar la inserció laboral i evitar el “parany de la pobresa”: triar entre acceptar una ocupació o cobrar una prestació. I també per a evitar que les persones acabin essent víctimes de l'economia submergida.


Més informació sobre aquesta prestació: https://bit.ly/3eenbtl


PRESTACIONS I SUBSIDIS QUE DEPENEN DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA


RESOGA


El cobrament d'aquesta Renda Social Garantida (RESOGA) és compatible amb la prestació d'un treball per compte aliena sempre que el nou treballador comuniqui aquest canvi a la conselleria en un termini màxim de 30 dies des de la data d'alta del contracte a la Seguretat Social. En cas contrari, si es detecta aquest canvi en les condicions d'ofici, es procedirà a sancionar a la persona perceptora de la prestació.


El nou càlcul de la prestació, sigui a jornada completa o parcial, es realitza restant la quantitat rebuda de prestació al 50% del salari i,si el saldo resultant és positiu, es continuarà rebent la diferència. Passats 6 mesos, el còmput es realitza amb el 100% de l'import salarial, per la qual cosa habitualment la RESOGA sol extingir-se.


Això si, el treballador haurà d'aportar les seves nòmines davant el Govern cada 2 o 3 mesos mentres compatibilitzi l'ajuda amb el treball.


Més informació sobre aquesta prestació https://bit.ly/309bdhc


Resol els teus dubtes:


Vols saber si tens dret a atur o a alguna ajuda? Utilitza el programa d'autocàlcul del SEPE i surt de dubtes.Troba respostes respecte a les incompatibilitats i causes de suspensió del subsidi per desocupació: https://bit.ly/3dekcvh

74 views

Recent Posts

See All

Komentarze


bottom of page