top of page

Què ha de cobrar una treballadora de la llar?


Com recordareu, gràcies a la Reforma Laboral que va entrar en vigor el passat 31 de març del 2022, es va establir la quantitat de 1.000€ bruts al mes en 14 pagues, amb un total de 14.000€ anuals, el salari mínim interprofessional (SMI) per un treballador/a a jornada completa.

Gràcies a aquesta reforma, el salari mensual de les treballadores de la llar es va veure incrementat arribant al mínim establert en la legislació.

Si treballes contractada com a treballadora de la llar, has de parar atenció a que s'acompleixin les següents qüestions:

  • Al salari mínim no se li podran descomptar els conceptes de salari en espècie, allotjament, manutenció, etc.

  • Si la treballadora de la llar és interna i té l'obligació de pernoctar al domicili on es desenvolupa l'activitat laboral, el salari pot veure's incrementat per mitjà d'un acord entre treballador/a i ocupador/a.

  • El temps de presència és un temps en que la empleada no treballarà, però sí estarà a disposició de l'ocupador/a per si fos necessari que desenvolupi alguna tasca i, per tant, ha de ser recompensat econòmicament. Aquestes hores de presència no han de ser incloses al salari mínim, sinó que han de reconèixer-se expressament, pactar-se i pagar-se amb la quantitat acordada entre les parts. És important tenir con compte que aquestes no poden superar les 20 hores.

  • El plus de pernocta al domicili forma part de l'acord al que arriben les part en el que la treballadora de la llar es compromet a dormir al domicili, però mai realitzant tasques i solament per descansar. Les tasques es deuen realitzar en casos excepcionals hauran de ser pagades com hores treballades. Aquest règim de pernoctes i plus d'hores extres durant el temps de descans ha de quedar regulat al contracte de treball tal i com s'indica anteriorment, sota un acord entre les parts.

  • El descans mínim de les treballadores de la llar ha de ser de mínim 12 hores entre les jornades de treball. En cas de pernoctar al domicili laboral, podrà ser de mínim 10 hores, compensant aquestes hores fins passades màxim quatre setmanes des del dia en qüestió.

  • Durant les vacances, les treballadores de la llar internes no estan obligades a romandre al domicili de treball. Altra qüestió diferent es tractaria si la treballadora es desplaça amb la família durant les vacances i, en aquest cas, les tasques que es realitzin computaran com a temps de treball i, per tant, s'hauran de cobrar com a tal.

  • A l'hora de menjar, s'ha de respectar el dret a dues hores diàries per dinar i podran sortir o quedar-se al domicili, llevat que s'hagi acordat una o altra opció al contracte com a temps de presència obligatòria.


Totes aquestes qüestions relacionades amb els drets de les treballadores de la llar i els salaris que han de percebre són molt importants tant per ells i elles, com per les persones que contracten.El nostre programa -SOLI UGT- compta amb la participació del SOIB i del cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció al mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.

12 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page