top of page
La lluita contra la desigualtat és una altra de les apostes de SOLI ja que,  encara avui, les treballadores conviuen amb la desigualtat de manera habitual pel fet de
ser DONES.
iguals.jpg

Consulteu aquestes administracions i recursos!

icona ministeri d'igualtat.jfif

Ministeri d'Igualtat

Correspon al Ministeri d'Igualtat la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'igualtat i de les polítiques dirigides a fer real i efectiva la igualtat entre dones i homes, la prevenció i erradicació de les diferents formes de violència contra la dona i l'eliminació de tota forma de discriminació per raó de sexe, origen racial o ètnic, religió o ideologia, orientació sexual, identitat de gènere, edat, discapacitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Li correspon, en particular, l'elaboració i desenvolupament de les normes, actuacions i mesures dirigides a assegurar la igualtat de tracte i d'oportunitats, especialment entre dones i homes, el foment de la participació social i política de les dones, i la prevenció i erradicació de qualsevol forma de violència contra la dona.

"Instituto de las Mujeres"

institut mujer.jpg

“Instituto de las Mujeres (IMs)” és un organisme autònom adscrit al Ministeri d’Igualtat, que té com a funcions Impulsar i desenvolupar l’aplicació transversal del principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, així com elaborar, en cooperació amb altres departaments, els informes d’aplicació de les Directives de la Unió Europea, en les que l’Institut és l’Organisme de foment de la igualtat.

“Instituto de las Mujeres” té com a finalitat primordial la promoció i el foment de les condicions que possibiliten la llibertat, la igualtat real i efectiva entre dones i homes i la participació de les dones en la vida política, civil, laboral, econòmica, social i cultural, així com la prevenció i l’eliminació de tota classe de discriminació de les persones per raó de sexe.

Educant a igualtat_edited.jpg

"Educando en Igualdad"

Dona i Polítiques Socials FeSP-UGT, en compromís amb la igualtat, és un organisme de la Federació de Serveis Públics de la UGT i té como a funcions: realitzar distintes activitats en l'àmbit educatiu, impartir formació del professorat, materials didàctics, investigació, tallers amb l'alumnat, campanyes de sensibilització, publicacions… A la pàgina web "Educando en Igualdad" s'obre un espai per oferir les diferents contribucions que persones expertes, comunitat educativa, professorat i organitzacions no governamentals aporten al camí cap a la igualtat.

icona-web.png

Observatori de la Igualtat i el Treball

A través de fonts oficials i institucionals relacionades amb el treball, recopilen estadístiques, informes, estudis, notícies i opinions que poden ser d'interès no sols pels professioanls en la matèria sinó per a la població en el seu conjunt.

Pretenen divulgar informació necessària que faciliti la identificació de les desigualtats i bretxes de gènere que es produeixen en el mercat laboral per recolzar la posada en marxa d'accions que contribueixin a reduir-les generals un entorn socio-laboral més favorable per a les dones.

cartela016-horizontal.jpg

Atenció telefònica a Dones 016

Assessorament jurídic i d'atenció psicosocial immediata por personal especialitzada a totes les formes de violència contra les dones, a través del número telefònic de marcació abreviada 016; per WhatsApp al número 600 000 016; a través d'un chat online a la pàgina web de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere i per correu electrònic al servei 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

Es GRATUÏT i CONFIDENCIAL.

IBD.png

Institut Balear de la Dona

És un organisme creat el 20 de abril del 2000, depenent des de 2019 de la Consellería de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears, liderada por Pilar Costa.

IBD s'encarrega d'impulsar les polítiques d'igualtat entre homes i dones de les Illes Balears. Des del 19 de juliol de 2019 l'IBD està dirigit per la jurista feminista María Durán Febrer.

Entre les funcions es troben: estudiar la situació de les dones a la vida política, econòmica, cultural i social de les Illes Balears, realitzar el seguiment de la legislació vigent, emetre informes, impulsar mesures de coordinació necessàries entre els programes d'actuació que incideixen en la situació de les dones, promoure l'execució de projectes i l'impuls de mesures, etc.

Edg2hViWoAAbFdK_edited.jpg

Servei 24h

El Servei d'Atenció Social Telefònica 24 hores i Acompanyament presencial és un servei de l'Institut Balear de la Dona especialitzat en l'atenció integral a víctimes de violències masclistes: violència física, psicològica, econòmica, sexual (abusos, agressions i tracta de persones), simbòlica, feminicidi i mutilació genital femenina.

Es presta les 24 hores del dia, durant els 365 dies de l'any, a tota la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

CID.png

Centre d'Informació de la Dona

És un servei gratuït i especialitzat del Consell de Mallorca que ofereix informació, orientació i assessorament sobre aspectes socials i jurídics a les dones i, de forma prioritària, l'atenció integral als casos de violència masclista. Aquest servei es presta de forma presencial, telefònica o telemàtica.

Està destinat a dones residents a Mallorca, dones víctimes de violències masclistes i/o persones del seu entorn.

SAIVVG.jpg

Servei Municipal d'Atenció Integral a la Violència de Gènere (SAIVVG)

El SAIVG té com a finalitat prestar atenció integral a les víctimes de violència de gènere mitjançant el desenvolupament de tres programes d'atenció específica a les dones que pateixen o han patit maltractament, als seus fills i filles, així com a les persones que exerceixen violència sobre la parella, per tal de reduir l'impacte que la violència de gènere té sobre la salut física, psíquica i social de les dones i dels seus fills i filles.

dientno_violència_genero_UGT.jpg
bottom of page