top of page

1ª part: Puc treballar i continuar cobrant una prestació?


Ens agradaria poder donar una resposta senzilla, directa i afirmativa a la pregunta que plantegem, però la resposta correcta és: depèn. I de que depèn és de la mena de prestació que percebem i de qui la pagui. A causa de la complexitat de l'assumpte, ens centrarem en tres tipus de prestacions/ subsidis o ajudes que provenen de diferents institucions i que haurem de tenir en compte a l'hora de compatibilitzar un salari amb el cobrament d'una prestació.


Així, hem de distingir entre els subsidis/prestacions i ajudes que proporciona el SEPE, (Servei Públic d'Ocupació Estatal, que depèn del Ministeri de Treball); l'Ingrés Mínim Vital que prové del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i la RESOGA, que prové de la Conselleria d'Assumptes Socials del Govern de les Illes Balears.


PRESTACIONS I SUBSIDIS QUE DEPENEN DEL SEPE


 1. Quan una persona cobra el subsidi de desocupació i


 1. Troba un treball a jornada completa:


En general, és incompatible el cobrament de la prestació amb un treball a jornada completa, excepte en casos molt poc comuns de contractes especials. Si el treball dura menys de 360 dies la prestació se suspèn per aquest temps i es reprèn després. Si el contracte fos de major durada, la prestació acumulada es guardaria per a gaudir-la en el futur, quan es podrà triar entre l'antiga prestació i l'última generada.


 1. Troba un treball a mitja jornada:


És compatible amb rebre la prestació, que es veurà reduïda en la mateixa proporció a la durada de la jornada, sense que s'allargui el període de cobrament originalment previst (per exemple, si es treballa a mitja jornada, es cobrarà el salari que s’hagui acordat i, a més, un 50% de la prestació).

L'altra opció, si el contracte no arriba a 360 dies, és suspendre el cobrament de la prestació mentre duri el treball i tornar a cobrar el 100% després, de manera que es cobrarà el mateix, però acabant més tard.


 1. Treballar com a autònom, per compte pròpia:

És compatible amb cobrar tota la prestació de desocupació a la qual es tingui dret. Es pot triar entre diferents alternatives:

 • Capitalitzar tot l'atur al qual es tingui dret, és a dir, cobrar el muntant total en un pagament únic de manera que pugui ajudar a muntar el nou negoci.

 • Cobrar la prestació mes a mes, durant un màxim de 270 dies (9 mesos).

 • Suspendre temporalment el cobrament de la prestació, que només es podrà reprendre si l'activitat es manté durant un període inferior a 60 mesos.


Més informació sobre compatibilitat de treball i desocupació en SEPE https://bit.ly/3ddamng2. RAI (Renda Activa d'Inserció)


El seu cobrament i el treball remunerat són únicament compatibles quan es signa un contracte a mitja jornada, és a dir, mai si el treball és per compte propi (autònom) o a jornada completa (excepte en el supòsit de sol·licitar les ajudes per a incentivar el treball, que veurem més a baix).


D'aquesta manera, si es comença a treballar a mitja jornada o a temps parcial, l'import de la RAI es veurà reduït proporcionalment al temps treballat. Així, per exemple, si una persona comença a treballar a mitja jornada, l'import a percebre de la RAI serà 225,5 euros (el 50% de l’import de la RAI).

La RAI pot compatibilitzar-se sempre que el salari que rebi el treballador no superi el 75% del salari mínim interprofessional, és a dir, 723 euros.


Règim especial d'ajudes econòmiques per a treballar i cobrar la RAI


 • Ajudes per a incentivar el treball: si està cobrant la RAI i troba un treball a temps complet, pot acceptar aquest treball i durant tres mesos, a més del que rebi pel contracte, el Servei d'Ocupació li abonarà el 25% de la RAI, com una ajuda complementària d'uns 107 euros al mes.

 • Si ets víctima de violència de gènere.3. Subsidi majors de 52


 1. Compatibilitat amb un contracte a mitja jornada


Aquesta opció es pot utilitzar sempre que les rendes de qui està cobrant el subsidi, amb el nou salari, no superi el límit de carència de rendes, que l'any 2021 és de 723€ (el 75% del SMI).

Amb aquesta opció el subsidi es continua rebent mensualment, però la quantia del subsidi es redueix en proporció a la jornada que es realitzi.


Exemple: al treballador li poden oferir un contracte a mitja jornada i ell decidirà si suspèn totalment el cobrament del subsidi o el fa compatible. Si decideix aquesta segona opció (continuar cobrant l'ajuda i treballar), haurà d'informar l'oficina d'ocupació i quan allà comprovin que el contracte és a mitja jornada, reduiran a la meitat (50%) el que es cobrava del subsidi. El treballador podrà continuar cobrant el subsidi reduït mentre treballa.


 1. Compatibilitat amb un contracte a jornada completa


La norma general diu que si això passa, es suspèn el cobrament del subsidi i es reprendrà quan el contracte finalitzi. No obstant això, qualsevol treballador major de 52 anys té la possibilitat de compatibilitzar el treball a temps complet si el contracte de treball és indefinit o temporal de 3 mesos o més. Aquesta compatibilitat ha de ser expressament autoritzada per l'oficina d'ocupació i sol·licitada pel treballador. Si s'atorga la compatibilitat, mentre duri el treball es rebrà el 50% del subsidi, i l'empresa podrà descomptar aquesta quantia del salari que li ha de pagar al treballador, encara que cotitzarà pel salari complet. D'aquesta manera s'intenta incentivar a les empreses a que contractin treballadors de més de 52 anys.


Més informació https://bit.ly/3dzzewh90 views

コメント


bottom of page