top of page

Les claus per entendre i superar el període de prova

El període de prova és el pacte establert per escrit reflectit al contracte de treball durant el qual es pot extingir la relació laboral sense necessitat de justificar la causa, ni realitzar preavís ni abonar una indemnització.


Aquest pacte bilateral es firma de forma voluntària amb l'objectiu de que l'empresa pugui comprovar durant aquest període de temps, que el treballador/a té la capacitat, competències i coneixements per desenvolupar les tasques del lloc de feina. Que sigui bilateral implica que de la mateixa manera l'empleat/empleada té el mateix temps per a valorar que les condicions de feina s'adeqüin a les seves necessitats, i que puguin qualsevol de les parts rescindir el contracte durant aquest període.


El període de prova serà vàlid quan existeixi la firma durant l'inici del contracte, sigui exprés i es doni per escrit. Per altra banda, serà nul qual el treballador/a hagi desenvolupat ja les mateixes funcions a l'empresa amb anterioritat, sigui quina sigui la modalitat de contractació. La durada d'aquest ve determinat amb els límits previstos al conveni col·lectiu adherit a la feina. Als casos als que el conveni no estableixi la duració, el període de prova màxim es donarà de la següent manera:

- Per a tècnics/tècniques amb titulació la durada màxima serà de 6 mesos i 2 mesos per a la resta de la plantilla.

- A les empreses amb manco de 25 treballadors/es, no podrà ser superior a tres mesos per als empleats/empleades que no tinguin titulació.

- Als contractes temporals de duració determinada no superiors a 6 mesos, el període de prova no podrà excedir d’un mes, llevat que el conveni disposi d’altres períodes.


És important tenir en compte que si el treballador/a decideix finalitzar el contracte durant el període de prova, no tindria dret a cobrar la prestació per desocupació (atur) ja que s'interpreta com una baixa voluntària. En canvi, si la finalització del contracte la determina l'empresa, sí tindria dret a cobrar dita prestació.


Un cop tenim clar en què consisteix el període de prova, ens afrontem a intentar superar-lo acomplint amb les tasques de la feina tenint en compte alguns consells que us oferim:


- Implicació: aquesta qualitat és molt important i demostra la importància que té per a tu la feina que estàs realitzant. És un factor que les empreses tenen molt en compte a l'hora de valorar la superació o no del període de prova.

- Humilitat: l'actitud humil serà positiva per a tu ja que ningú neix après. No tinguis por a demanar els dubtes que et puguin sorgir, d'aquesta manera en trauràs més profit.

- Interès pel teu rendiment: és important demanar tant als i les superiors com a la resta de la plantilla la seva opinió sobre la teva feina ja que, mitjançant critiques constructives, podrem millorar la nostra feina.

- Puntualitat: el fet d'arribar abans de la jornada laboral, encara que siguin 10-15 minuts abans, demostrarà l'interès i la implicació ja que es pot aportar més en situació de sobrecàrrega de feina d'altres companys i companyes.El nostre programa -SOLI-UGT- compta amb la participació de SOIB i el cofinançament del Fons Social Europeu i té per objectiu la inserció en el mercat de treball de persones en risc d'exclusió social.


15 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page